www.proma-group.com
E-shop FERM 2.0FERM ProfessionalFERM REGULARGadgetNOVINKYPomocníci do záhradyWORKSITEWORX ORANGE AKCIOVÉ JARNÉ CENY AKU náradie Elektrické náradie Garážová technika Meracia technika Obrábacie stroje na drevo Obrábacie stroje na kov OCHRANNÉ POMÔCKY Pre deti Príslušenstvo Tvarovacie stroje Vysávače lístia / fukáre Záhradná technika ZVÁRACIA A NABÍJACIA TECHNIKA Výpredaj Bazár
 
Pokročilé vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PROMA SK, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen, IČO:36010588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 3845/S od 1.10.1996, (ďalej len „predávajúci“) a spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“), ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
Telefón: 045/547 91 87
Fax: 045/540 11 36
Mail: promask@promask.sk
2) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a zákazník prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.promask.sk, pričom zákazník odoslaním objednávky vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že s nimi súhlasí.
3) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Čl. 2
Cena, platobné podmienky a prepravné
1) Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez prechádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
2) Zákazník uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3) Pri odovzdávaní produktu platí zákazník cenu za produkt + prepravné a prípadne cenu dobierky.
4) Daňový doklad (faktúra) + záručný list bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru.
5) Spôsob dopravy si volí zákazník sám a to:
a)vlastnou dopravou (osobne) – tovar si môžete prevziať v našej vzorkovej predajni vo Zvolene v pracovných dňoch od 7.00 – 15.30 hod. po predchádzajúcom dohovore.
b)kuriérom (zasielateľskou službou) – na dobierku - pri nákupe nad 100,– € vr. DPH je prepravné zadarmo.
- pri nákupe do 100,– € vr. DPH je prepravné 7,– € vr. DPH.
Zásielky adresované mimo územia SR zašleme po dohode so zákazníkom.

Čl. 3
Objednávka
1) Tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“.
2) Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3) Vyplnením registračného formulára a odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov, bližšie uvedené v čl. 8.
4) Po odoslaní objednávky bude táto objednávka zaevidovaná a zaradená na ďalšie spracovanie v našom systéme a zároveň bude o tom zákazníkovi zaslaný informačný email.
Čl. 4
Dodacie lehoty
1) Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať v čo najkratšom možnom termíne na adresu kupujúceho.
2) Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takom prípade je predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať zákazníka.

Čl. 5
Preberanie tovaru
1) Zákazník sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2) Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
3) Zákazník nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

Čl. 6
Odstúpenie od zmluvy
1) Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
2) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, zákazníka a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť zákazníka. Náklady na vrátenie produktu znáša zákazník. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme.
3) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. Tento vzor si skopírujte do Wordu, vypíšte podľa pokynov a po vytlačení a podpise ho zašlite poštou na našu adresu (aj s tovarom).
4) Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí zákazník odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktorý obdržal pri kúpe.
5) Po dodržaní vyššie uvedených povinností zákazníka, predávajúci prevezme tovar späť a vráti zákazníkovi najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet alebo vo výnimočných prípadoch poštovou poukážkou.

Čl. 7
Reklamačný poriadok
1) Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré zákazník obdrží pri kúpe tovaru.
2) Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru.
3) Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
4) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na používanie, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
5) Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie čo najskôr odo dňa uplatnenia reklamácie, v zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.


Čl. 8
Spracovanie osobných údajov
1) Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníka na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to najmä pri vystavovaní faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru.
2) Odoslaním objednávky zákazník udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Pri nakupovaní nám zákazník poskytne nasledovné informácie:
- meno a priezvisko / Obchodný názov spoločnosti
- adresa trvalého bydliska / sídla spoločnosti
- adresa doručenia
- v prípade registrácie firmy IČO, DIČ, IČ DPH
- telefónne číslo – pre potreby komunikácie so zákazníkom
- adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, pre potreby komunikácie v súvislosti s vybavovaním objednávky
3) V prípade, že si zákazník vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje zákazníka potrebné na doručenie tovaru kuriérskej spoločnosti: Slovak Parcel Service, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217.
4) Spotrebiteľ môže požiadať písomne o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
5) Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimku predstavujú organizácie, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky zákazníka.
6) Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
7) Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
V súlade s § 28 zákona má zákazník právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
» Ako nakupovať» Dopravné, obchodné podmienky» PRAVIDLÁ SÚŤAŽE » Nákupný košík (prázdny)
» Zaregistrujte sa » Prihlásiť sa

  Meno:
  Heslo:


Zabudnuté heslo?