www.proma-group.com
E-shop FERM 2.0FERM ProfessionalFERM REGULARGadgetNOVINKYPomocníci do záhradyWORKSITEWORX ORANGE AKCIOVÉ JARNÉ CENY AKU náradie Elektrické náradie Garážová technika Meracia technika Obrábacie stroje na drevo Obrábacie stroje na kov OCHRANNÉ POMÔCKY Pre deti Príslušenstvo Tvarovacie stroje Vysávače lístia / fukáre Záhradná technika ZVÁRACIA A NABÍJACIA TECHNIKA Výpredaj Bazár
 
Pokročilé vyhľadávanie

Pravidlá Súťaže 01.12. 2016 - 31. 01. 2017

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 . Obchodná spoločnosť PROMA SK, s.r.o. IČO 36010588, DIČ 2020458286, IČ DPH SK2020458286 ,so sídlom vo Zvolene , Lieskovská cesta 485/21 ; PSČ 960 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici , oddiel Sro , vložka č. 3845/S , deň zápisu 01.10.1996 , ( ďalej len " PROMA SK " ) organizuje v termíne od 00:01 hod. dňa 01.12. 2016 do 23:59 hod. dňa 31. 01. 2017 ( ďalej len " Doba konania " ) marketingovú súťaž a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže , ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.promask.sk prevádzkovanej PROMA SK .

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

2.1 . Každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba ( ďalej len "Účastník" ), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne :
a. Je plne spôsobilá na právne úkony, alebo je rozumovo tak vyspelá, že dokáže posúdiť následky svojho konania ako Účastníka, a zároveň je schopná svoje konanie ovládnuť, alebo je riadne založená v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
b. Zakúpi si v Dobe konania u PROMA SK na jej vzorkovej predajni, resp. prevádzkovanom e-shope www.promask.sk, alebo v predajniach v SR u autorizovaných predajcov http://www.promask.sk/proma-dealer.php výrobok z akciovej zimnej (vianočnej) ponuky ( ďalej len " Plnenie " ) a vykoná odoslanie sms správy s kódom (obj. číslom) zakúpeného výrobku v Dobe konania na telefónne číslo 0903 803 526
c. Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, prevzatie Plnenia najneskôr ku dňu odovzdania výhry.
d. Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúcim sa Plnenia ( hoci sa týka viacerých položiek ) iba jedenkrát . Viacnásobná účasť v tejto Súťaži nie je možná .
e. Poskytne PROMA SK svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón.
f. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k PROMA SK, ako aj k osobám s PROMA SK personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych .

2.2 . Zo Súťaže budú vylúčení , prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí , ktorí :

a. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách.
b. Budú konať v rozpore so zákonom / alebo s dobrými mravmi / alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou.
c. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.
d. Ukončia zmluvu na Plnenie prípadne im bude Plnenie dobropisované.

2.3 . V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody , ktorá by mu mohla vzniknúť .

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI

3.1 . Každý Účastník, ktorý si zakúpi Plnenie v Dobe konania a v Dobe konania vykoná odoslanie sms správy na tel. číslo 0903 803 526, bude mať možnosť vyhrať nepeňažnú výhru, resp. súbor výrobkov do dielne špecifikovaný nižšie.

3.2 . V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zmluva týkajúca sa Plnenia zrušená ( hoci len čiastočne ), alebo dobropisovaná, ktorej fakturácia bola využitá na účasť a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť PROMA SK, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať .

4. CENY V SÚŤAŽI

4.1 . Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce :
- 1. cena - sada 5-tich vybraných výrobkov značky Ferm FS (ďalej len "Produkt")

4.2 . PROMA SK vyhodnotí dňa 03. 02. 2017 po Dobe konania vo svojom sídle došlé sms správy a preverí, či príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách .

4.3 . Výhercom sa stáva Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky tejto Súťaže. Plnenie bude vyžrebované povereným pracovníkom PROMA SK .

4.4 . Výherca bude vrátane svojho mena, priezviska, mesta a štátu bydliska po vyhodnotení zverejnený na internetovej stránke http://www.promask.sk .

4.5 . PROMA SK vyžrebuje iba Plnenia Účastníkov, ktorí budú zaregistrovaní z informačného systému PROMA SK .

4.6 . PROMA SK bude výhercu Produktu kontaktovať na mobilný telefón oznámený Účastníkom pri objednávke Plnenia a to najskôr v lehote pätnástich ( 15. ) dní po vyhodnotení Súťaže, kedy PROMA SK zašle výhercovi Produktu SMS " Vyhrali ste ! Jedinečný súbor výrobkov do dielne". Následne bude Účastník kontaktovaný povereným pracovníkom PROMA SK za účelom dohodnutia osobného odovzdania Produktu.

4.7 . Neprevzatá výhra, príp. výhry, ktoré nemožno odovzdať vyžrebovaným výhercom, lebo sa zistí, že nesplnili podmienky Súťaže, budú odovzdané náhradníkom, ktorí budú vyžrebovaní povereným zamestnancom PROMA SK z Účastníkov, ktorí splnili podmienky Súťaže a vykonali povinnú registráciu. Bez ohľadu na uvedené výhry, ktoré sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty šesťdesiatich ( 60 ) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže PROMA SK .

4.8 . O prípadnom vyradení zo Súťaže je výherca informovaný telefonicky a je mu oznámený dôvod jeho vyradenia povereným zamestnancom PROMA SK .

4.9 . PROMA SK neposkytuje na Produkt žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Produktu priamo z výroby vykoná výmenu Produktu .

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1 . Účastník dáva PROMA SK v zmysle zákona č 122/2013 Zz., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " Zákon " ) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdanie ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia PROMA SK a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži, vrátane straty nároku na odovzdanie výhry. Odvolanie súhlasu musí byť doručené PROMA SK pred prevzatím Plnenia. Účastník má zároveň podľa § 28 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.

5.2 . Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie PROMA SK vrátane zasielania obchodných oznámení a PROMA SK môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny a to na obdobie piatich ( 5 ) rokov od začiatku Súťaže .

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 . V zmysle § 845 zákona č 40 / 1964 Zz., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nemožno výhru zo Súťaže vymáhať .

6.2 . PROMA SK prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ .

6.3 . PROMA SK si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúce rovnakej hodnote .

6.4 . Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník vykonaním registrácie vyjadruje svoj ​​súhlas s týmito pravidlami .

6.5 . Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne PROMA SK podľa svojho uváženia .

6.6 . Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Vo Zvolene, dňa 30. 11. 2016
» Ako nakupovať» Dopravné, obchodné podmienky» PRAVIDLÁ SÚŤAŽE » Nákupný košík (prázdny)
» Zaregistrujte sa » Prihlásiť sa

  Meno:
  Heslo:


Zabudnuté heslo?