www.proma-group.com
E-shopGarančný program WORXpromaFermWORXTelwinCompreciseWORKSITE

Záručné podmienky

1. Záruka na výrobky dodávané distribútorom PROMA SK s.r.o. sa v priebehu záručnej doby poskytuje v rozsahu nasledujúcich záručných podmienok.

2. Distribútor poskytuje záruku na ním predané stroje značiek PROMA, Ferm 2.0 v dĺžke trvania 3 rokov. U strojov značiek Ferm, WORX, Telwin 2 roky.
Na zakúpené náhradné diely poskytuje distribútor záruku po dobu 6 mesiacov od dátumu predaja. Záruka poskytovaná na stroje využívané profesionálne alebo v remeselné činnosti sa riadia obchodným zákonníkom.

3. Práva zo zodpovednosti za vady materiálu alebo chyby výrobné a montážne výrobkov uvedených na trh distribútorom PROMA SK s.r.o. je možné uplatniť u predajcu alebo distribútora.

4. Oprávnenie vykonávať záručný a pozáručný servis na výrobky uvedené na trh distribútorom PROMA SK s.r.o. má len autorizované servisné stredisko.

5. Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu kupujúci (vlastník výrobku).

6. Záruka zaniká v týchto prípadoch:
a) záručný list je nesprávne alebo neúplne vyplnený
b) údaje v záručnom liste sa líšia od údajov uvedených na štítku stroja
c) výrobok nemožno podľa záručného listu identifikovať
d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu, na iné účely alebo v iných podmienkach, ako je obvyklé
e) zásahom do výrobku vrátane úprav iným, ako autorizovaným servisným strediskom (napr. aj výmena, skrátenie alebo iné úpravy prívodných káblov)
f) výrobok bol mechanicky poškodený, napríklad pádom alebo úderom
g) poškodenie výrobku bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, nevhodným prostredím alebo vyššou mocou, ďalej ak bol výrobok poškodený vinou užívateľa (napr. použitím poškodeného alebo nevhodného príslušenstva, preťažením atď)
i) ak bola zanedbaná starostlivosť o výrobok alebo bežná údržba (znečistené vetracie otvory atď)
j) ak bol stroj ďalej používaný aj po prejavení sa závady
k) pri poškodení počas transportu

7. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie stroja spôsobené jej bežným používaním a na bežnú údržbu výrobku (napr. výmena tukov, uhlíkov, gumových tesnení atď)

8. Akumulátory, nabíjačky akumulátorov a kufre sú z predĺženej záruky vylúčené. Na tieto platí záručná doba 12 mesiacov.

9. Zariadenie musí byť k záručnej oprave odovzdané v čistom stave. Čistenie stroja nie je súčasťou opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci záručnej opravy. Ak bude stroj znečistený vyhradzuje si distribútor právo na fakturáciu prác spojených s vyčistením stroja.

10. Záručná doba sa predlžuje o čas od prevzatia autorizovaným servisným strediskom alebo predávajúcim až do doby, keď zákazník opravený stroj dostane, prevezme alebo je povinný opravený stroj prevziať.

12. Odstránenie nedostatkov uznaných distribútorom ako záručných, plynúcich zo záručných záväzkov, sa uskutočňuje týmto spôsobom:
a) chybné náradie podľa rozhodnutia distribútora bezplatne opraví autorizované servisné stredisko
b) distribútor nahradí chybný výrobok bezchybným výrobkom rovnakého alebo rovnocenného typu alebo modelu. Nahradené výrobky alebo diely sa stávajú majetkom distribútora.

14. Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť, vyplniť riadne záručný list vrátane dátumu predaja, názvu, typu a výrobného čísla výrobku. Kontrolu, či tak urobil, vykoná zákazník.

15. Reklamáciu možno uplatniť len na výrobky uvedené na trh distribútorom PROMA SK s.r.o.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie:

- Reklamáciu na vady výrobku alebo poskytnuté služby je možné uplatniť v mieste predaja, alebo priamo v servisnom stredisku spoločnosti Proma SK s.r.o.
- Pri reklamácii je nutné predložiť výrobok v kompletnom a nerozobratom stave, ďalej potom riadne vyplnený záručný list a účtovný doklad preukazujúci dátum kúpy výrobku
- Reklamácia vrátane odstránenia závady musí byť vykonaná v zákonom stanovenej lehote, ak nie je so spotrebiteľom nedohodnuté inak
» Servis» Náhradné diely» Servisné služby» Záručné podmienky» Záručné podmienky Worx


Program akcí na vybrané obdobie je prázdny