www.proma-group.com
E-shopGarančný program WORXpromaFermWORXTelwinCompreciseWORKSITE

Záručné podmienky Worx

Autorizované servisné stredisko pre výrobky značky Worx PROFESSIONAL uvedené na trh distribútorom je servisné stredisko Proma SK s.r.o., Lieskovská cesta 485/21, 96001 Zvolen (ďalej len "autorizované servisné stredisko").

1. Distribútor poskytuje záručnú dobu na ním predané stroje značky Worx PROFESSIONAL v dĺžke 24 mesiacov. Pri remeselnom alebo profesionálnom využití alebo pri podobnom zaťažení v trvaní 12 mesiacov.

2. Ak je vada, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa, riadne uplatnená počas záručnej doby, poskytuje distribútor svojim zákazníkom právo na bezplatnú výmenu všetkých dielov rovnako tak aj na demontáž dielov, ktoré sú preukázateľne chybné. V tomto prípade hradí náklady na prepravu do autorizovaného servisného strediska a následne naspäť k zákazníkovi distribútor.

3. Práva zo zodpovednosti za vady materiálu alebo chyby výrobné a montážne výrobkov značky Worx PROFESSIONAL sa uplatňujú najlepšie na telefónnej linke +421 45 540 16 12, kde Vám distribútor najrýchlejší možný záručný servis. Práva zo zodpovednosti za vady materiálu alebo chyby výrobné a montážne sa môžu tiež uplatniť u predajcu, u ktorého bol príslušný stroj, nástroj alebo náhradný diel zakúpený.

4. Oprávnenie vykonávať záručný servis na výrobky značky Worx PROFESSIONAL uvedené na trh distribútorom má len autorizované servisné stredisko.

5. Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúci záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom servisného technika a náhradnými dielmi kupujúci (vlastník výrobku).

6. Záruka zaniká v týchto prípadoch:

a) záručný list je nesprávne alebo neúplne vyplnený
b) údaje v záručnom liste sa líšia od údajov uvedených na stroji
c) výrobok nemožno podľa záručného listu identifikovať
d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu, na iné účely alebo v iných podmienkach, ako je obvyklé
e) zásahom do výrobku vrátane úprav iným, ako autorizovaným servisným strediskom
f) výrobok bol mechanicky poškodený, napríklad pádom alebo úderom
g) poškodenie výrobku bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením nevhodným prostredím alebo vyššou mocou, ďalej ak bol výrobok poškodený vinou užívateľa (napr. použitím poškodeného alebo nevhodného príslušenstvo, preťažením atď)
i) ak bola zanedbania starostlivosti o výrobok
j) pri poškodení počas transportu

7. Záruku nemožno uplatniť v týchto prípadoch:

a) Ak nebol predložený originál záručného listu alebo účtenku s vyplnenými identifikačnými údajmi o stroji, nástrojoch alebo príslušenstve
c) nebol na posúdenie odovzdaný kompletný výrobok

8. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním a bežnú údržbu výrobku (napr. výmena tukov, uhlíkov, gumových tesnení atď)

9. Akumulátory, nabíjačky akumulátorov a kufre sú z vylúčené z predĺženej záruky. Na tieto platí záručná doba 24 mesiacov.

10. Zariadenie musí byť k záručnej oprave odovzdané v čistom stave. Čistenie stroja nepatrí do opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci záručnej opravy. V takom prípade si distribútor vyhradzuje právo na fakturáciu prác spojených s vyčistením stroja.

11. Záručný servis potvrdí autorizované servisné stredisko do záručného listu. Záručný list je neoddeliteľnou súčasťou predaného výrobku zodpovedajúceho čísla.

12. Záručná doba sa predlžuje o čas od prevzatia autorizovaným servisným strediskom alebo predávajúcim až do doby, keď zákazník opravený stroj dostane, prevezme alebo je povinný opravený stroj prevziať.

13. Odstránenie nedostatkov uznaných distribútorom ako záručných, plynúcich zo záručných záväzkov, sa uskutočňuje spôsobom:

a) chybné náradie podľa rozhodnutia distribútora bezplatne opraví autorizované servisné stredisko.
b) distribútor nahradí chybný výrobok bezchybným výrobkom rovnakého alebo podobného typu alebo modelu. Vymenené výrobky alebo diely sa stávajú majetkom distribútora.

14. Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť, vyplniť riadne záručný list vrátane dátumu predaja, názvu, typu a výrobného čísla výrobku. Kontrolu, či tak urobil, vykoná zákazník. Ak tak predajca neurobí, je potrebné informovať distribútora na telefónnej linke WORX +421 45 540 16 12.

15. Reklamáciu možno uplatniť len na výrobky uvedené na trh distribútorom.

16. Záruka sa nevzťahuje na výrobky zakúpené v Českej republike.
» Servis» Náhradné diely» Servisné služby» Záručné podmienky» Záručné podmienky Worx


Program akcí na vybrané obdobie je prázdny