Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PROMA SK, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen, IČO:36010588, IčDPH SK2020458286, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 3845/S od 1.10.1996, (ďalej len „predávajúci“) a spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“), ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
Telefón: 045/547 91 87
Fax: 045/540 11 36
Mail: promask@promask.sk
2) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a zákazník prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.promask.sk, pričom zákazník odoslaním objednávky vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že s nimi súhlasí.
3) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Čl. 2
Cena, platobné podmienky a prepravné
1) Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez prechádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
2) Zákazník uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3) Pri odovzdávaní produktu platí zákazník cenu za produkt + prepravné a prípadne cenu dobierky.
4) Daňový doklad (faktúra) + záručný list bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru.
5) Spôsob dopravy si volí zákazník sám a to:
a)vlastnou dopravou (osobne) – tovar si môžete prevziať v našej vzorkovej predajni vo Zvolene v pracovných dňoch od 7.00 – 15.30 hod. po predchádzajúcom dohovore.
b)kuriérom (zasielateľskou službou) – na dobierku - pri nákupe nad 100,– € vrátane DPH je prepravné zadarmo.
pri nákupe do 100,– € vrátane DPH je prepravné 7,– € vrátane DPH. Zásielky adresované mimo územia SR zašleme po dohode so zákazníkom.

Čl. 3
Objednávka
1) Tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“.
2) Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014
Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3) Vyplnením registračného formulára a odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov, bližšie uvedené v čl. 8.
4) Po odoslaní objednávky bude táto objednávka zaevidovaná a zaradená na ďalšie spracovanie v našom systéme a zároveň bude o tom zákazníkovi zaslaný informačný email.
Čl. 4
Dodacie lehoty
1) Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať v čo najkratšom možnom termíne na adresu kupujúceho.
2) Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takom prípade je predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať zákazníka.

Čl. 5
Preberanie tovaru
1) Zákazník sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2) Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
3) Zákazník nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

Čl. 6
Odstúpenie od zmluvy
1) Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
2) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, zákazníka a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť zákazníka. Náklady na vrátenie produktu znáša zákazník. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme.
3) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. Tento vzor si skopírujte do Wordu, vypíšte podľa pokynov a po vytlačení a podpise ho zašlite poštou na našu adresu (aj s tovarom).
4) Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí zákazník odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktorý obdržal pri kúpe.
5) Po dodržaní vyššie uvedených povinností zákazníka, predávajúci prevezme tovar späť a vráti zákazníkovi najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet alebo vo výnimočných prípadoch poštovou poukážkou.

Čl. 7
Reklamačný poriadok
1) Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré zákazník obdrží pri kúpe tovaru.
2) Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru.
3) Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
4) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na používanie, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
5) Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie čo najskôr odo dňa uplatnenia reklamácie, v zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.


Čl. 8
Spracovanie osobných údajov
I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
• PROMA SK, s.r.o., IČO: 36010588, so sídlom Lieskovská cesta 485/21, Zvolen, 960 01
• Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
2. Prevádzkovateľ e-shopu www.promask.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
5. účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.
II. Účely a doby spracovania Osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
2. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.
III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním
1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
8. právo na odvolanie súhlasu.
2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom e-mailu na adresu promask@promask.sk.
3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c).
4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu promask@promask.sk
2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu promask@promask.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
V. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).
VI. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky):
1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124,
2. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31329217
VII. Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.