Podrobné podmienky predĺženej záruky

PROMA SK, s.r.o. poskytuje zákonnú záručnú dobu v trvaní dvoch rokov (24 mesiacov)
a možnosť predĺženia záručnej doby o jeden rok podľa nižšie uvedených podmienok:


a) Podmienkou pre predĺženú záručnú dobu je on-line registrácia zakúpeného výrobku značky Proma, Ferm alebo Worx do 30 dní od zakúpenia výrobku. Následne bude zákazníkovi zaslaný e-mail, ako potvrdenie o predĺžení záručnej doby. Tento e-mail neslúži ako záručný list - pre uplatnenie záruky uchovajte originálny záručný list.

b) Predĺžená záruka sa vzťahuje len na produkty predávané spoločnosťou PROMA SK, s.r.o., alebo autorizovaným predajcom spoločnosti PROMA SK, s.r.o.

c) Predĺžená záruka je poskytovaná aj pre výrobky používané v komerčnom a priemyselnom prostredí.

d) Práva a povinnosti spoločnosti PROMA SK, s.r.o. a spotrebiteľov pri predĺženej záruke sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zákonnú záruku,
s nasledujúcimi výnimkami:

• predĺžená záruka nie je zhodná s klasickou zákonnou zárukou a nároky z nej vyplývajúcimi tak, ako je záruka na vybrané výrobky určené pre použitie v domácnosti, ako je uvedené v platnom Občianskom zákonníku. Predĺžená záruka začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení zákonnej dvojročnej záručnej doby a končí uplynutím doby, na ktorú bola poskytnutá.
Predĺžená záruka nemôže byť žiadnym spôsobom predĺžená, nedochádza k žiadnemu jej pozastaveniu a na jej nepretržitý priebeh nemajú vplyv reklamácie, vybavovanie týchto reklamácií, doba záručných opráv, výmena súčastí výrobku, alebo použitie náhradného dielu, ani žiadne iné okolnosti.

• pri reklamácii v rámci predĺženej záruky je spotrebiteľ povinný predložiť záručný list
vystavený spoločnosťou PROMA SK, s.r.o. alebo autorizovaným predajcom spoločnosti PROMA SK, s.r.o. a doklad o registrácii predĺženej záruky (vytlačený e-mail).

• v rámci predĺženej záruky na vybrané výrobky bude oprávnená reklamácia riešená vždy
iba opravou alebo výmenou súčiastky (dielu), prípadne celého výrobku. Spotrebiteľ nemá z dôvodu
chyby výrobku právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a to bez ohľadu na počet vád,
alebo počet predchádzajúcich opráv.

• predĺžená záruka sa vzťahuje na správnu funkciu výrobku

• predĺžená záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku, vady povrchové a estetické,
alebo mechanické poškodenie.

• v prípade výmeny chybných komponentov, alebo celého výrobku za výrobok nový, nemá spotrebiteľ
nárok na novú záručnú dobu, záruka mu je v týchto prípadoch poskytnutá najdlhšie po dobu,
ktorá zostáva z pôvodnej predĺženej záručnej doby.

• reklamácia v rámci predĺženej záruky bude vybavená v lehote najneskôr do 45 dní

• predĺžená záruka je neprenosná a neprevoditeľná

e) Náklady na vyslanie servisného technika v prípade, že nebude zistená žiadna závada, alebo bude
zistená porucha, na ktorú sa nevzťahujú podmienky pre poskytnutie bezplatného servisu (pozri bod d)
hradí zákazník.

f) Prevedenie registrácie je podmienené súhlasom zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely informatívne, reklamné a marketingové, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Ďalej marketingové účely, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných obchodných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je udeľovaný dobrovoľne na dobu 10 rokov.

g) Spoločnosť PROMA SK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu podmienok predĺženej záruky s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky predĺženej záruky účinné v čase registrácie.


S platnosťou od 01.10.2020