Podmienky a pravidlá užívania

Podmienky používania
Účinné od 20. 10. 2015, verzia 1.0
Skôr, ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.

I. článok - všeobecné ustanovenia

Internetový obchod www.promask.sk pre účely týchto podmienok sa rozumejú internetové stránky spoločnosti PROMA SK, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen, IČO 36010588, zapísanej v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.3845/S. Vlastníkom a prevádzkovateľom e-shopu www.promask.sk (ďalej len "portál") je spoločnosť PROMA SK, s.r.o., (ďalej len "prevádzkovateľ").

Služby poskytované e-shopom www.promask.sk (ďalej len "portál") sú verejne prístupné. Prevádzka portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sa riadia týmito Pravidlami.
Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.


II. článok - autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, designu stránok, technických náčrtov, softvér, grafiky a ďalších súborov, ich výberu a usporiadania.

Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak šírený (ďalej len "šíriť"), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účely za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľa.
Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.


III. článok - správanie užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

• zasahovať do bezpečnosti tohto portálu alebo ju inak zneužívať;
• zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov;
• využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ;
• zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
• vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov;
• pokúšať sa získať prístup k stránkam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti;
• šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, najmä správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy , pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.
IV. článok - obmedzenie dostupnosti služieb

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že môže dôjsť k:

• zlej dostupnosti služby, či ich úplnej nefunkčnosti,
• doručenie správy, ktorá obsahuje vírusy či iné programy, ktoré môžu poškodiť počítač či programové vybavenie používané užívateľom,
• nedoručenie správy, či doručenie poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručenie správy,
• neodoslaniu správy, či odoslanie poškodenej alebo neúplnej správy či neskorému odoslanie správy,
• zmazanie akýchkoľvek dát,
• zmene či zrušení poskytovania služieb.

Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb prevádzkovateľ nezodpovedá a užívateľ nebude za tu uvedené obmedzenia poskytovaných služieb požadovať náhradu škody.


V. článok - dôvernosť

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú na to oprávnené právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. Kliknutím na tlačidlo. V prípade ukončenia registrácie bude prevádzkovateľ naďalej udržiavať vo svojom systéme dáta užívateľa pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom konaní na základe zákona.

Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poskytol jeho dáta (povinná dáta uvedené pri registrácii a prípadne ďalšie nepovinné dáta poskytnuté prevádzkovateľovi pri registrácii alebo neskôr) spoločnosti PROMA SK, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen, IČO 36010588, ktorá môže spracovávať jeho dôverné informácie za účelom ich využívania v rámci svojho predmetu podnikania, tj. poskytovanie úverov, finančných a ďalších služieb priamo alebo nepriamo súvisiacich s predmetom podnikania, spracovávať ich v ich informačných systémoch, ktoré prevádzkujú.

Užívateľ súhlasí s tým, že e-shop - spoločnosť môže spracovávať dôverné informácie za účelom a v rozsahu uvedenom od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 15 rokov po ukončení využívania služieb alebo odvolania tohto súhlasu voči príslušnej spoločnosti. Klient týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu na spracovanie dôverných informácií poučený spracovateľom menom ďalších tu uvedených spoločností o právach vyplývajúcich pre užívateľov z právnych predpisov, najmä z § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.

Užívateľ súhlasí s tým, aby ho ktorákoľvek z uvedených spoločností informovala o svojich produktoch a predkladala mu ponuky na ich objednanie, sprostredkovanie či obstaranie a zasielala reklamné oznámenie na všetky dostupné komunikačné adresy užívateľa. Reklamné ponuky môžu propagovať služby alebo tovar prevádzkovateľa, spoločností či tretej strany.

Súhlas s poskytnutím dôverných informácií môže užívateľ odvolať písomne ​​doručením odvolania súhlasu na adresu sídla spoločnosti, ktorej je odvolanie súhlasu určené. Prípadne na e-mail promask@promask.sk Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že ak odvolá súhlas voči prevádzkovateľovi, môže prevádzkovateľ ukončiť poskytovanie služieb.

VI. článok - obmedzenia poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi) alebo prestať portál prevádzkovať, za podmienky, že o takýchto zmenách informuje užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej tri pracovné dni vopred uvedením informácie o zmenách na stránkach tohto portálu alebo doručením správy na e-mailovú adresu užívateľa.


VII. článok - sankcie

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej Republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá, najmä článok III týchto pravidiel. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi.


VIII. článok - záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Pravidiel vyjadrí užívateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby prevádzkovateľa.


Ochrana dát

Prevádzkovateľom tejto Internetové stránky ( "Stránka") je PROMA SK s.r.o. Tieto zásady ochrany súkromia popisujú, aký druh informácií od návštevníkov tejto Stránky zhromažďujeme, ako s týmito informáciami nakladáme a ako môžu návštevníci aktualizovať informácie poskytované touto Stránkou alebo ako môžu kontrolovať nakladanie s nimi. Tieto zásady sa môžu čas od času meniť, a preto si ich, prosím, znovu často kontrolujte.

Aký druh informácií zhromažďujeme?

Ak navštívite našu Stránku prvýkrát, môžeme Vás požiadať, aby ste sa zaregistrovali a aby ste nám poskytli údaje o sebe ao Vašej spoločnosti vrátane Vášho mena, názvu Vašej spoločnosti, adresy, telefónu a čísla faxu, e-mailové adresy a ďalších informácií umožňujúcich Vašu identifikáciu a kontakt s Vami.

Pri vstupe na našu Stránku zhromažďujeme určité informácie o smerovaní, ako je IP adresa prevádzkovateľa Internetové služby, z ktorej prevádzku odchádza, a informácie, ktoré poskytujú "cookies" na Vašom pevnom disku. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré obsahujú špecificky identifikátor, aby sme Vás mohli rozoznať vždy, keď sa na našu Stránku vrátite, registrujú stránky, ktoré si na našej Stránke prezeráte a služby, ktoré využívate. Tieto informácie nám umožňujú poskytovať služby, ktoré sú šité viac na mieru a ktoré sú užívateľsky prívetivé.

Zhromažďujeme tiež súhrnné údaje o využívaní našej Stránky, ako sú informácie o tom, ktoré z našich stránok majú najväčšiu štatistiku návštevnosti, počet prístupov denne a ako dlho návštevníci zostávajú u každej stránky.

Ako nakladáme s informáciami, ktoré sme zhromaždili?

Údaje od Vás a o Vás môžu byť okrem iného použité nasledovne: plnenie zákaziek a požiadaviek, poskytovanie informácií o cenových ponukách na vyžiadanie, spracovanie, realizácia a sledovanie zákaziek, poskytovanie informácií o stave objednávky, zaisťovanie informácií pre Vás o ponukách alebo produktoch, ktoré sú pre vás podľa nášho názoru zaujímavé, alebo k tomu, aby sme vás informovali o aktualizáciách, zmenách na našej Stránke alebo o nových produktoch či službách, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť prospešné Vám alebo Vašej spoločnosti. Môžeme tiež zoskupovať informácie, ktoré ste nám poskytli v predchádzajúcej komunikácii v režime off-line s informáciami, ktoré ste nám dali k dispozícii v režime on-line, aby sme návštevy našej Stránky viac prispôsobili Vašim prianiam.

Demografické údaje a informácie o využívaní našej Stránky zhromaždené od našich návštevníkov využívame okrem ďalších účelov k lepšej využiteľnosti našej Stránky a k príprave súhrnných, neidentifikovateľných informácií používaných v marketingu, v reklame alebo v podobných aktivitách. Občas môžu byt niektoré informácie z našich systému odstránené, a to zásadne podľa nášho vlastného uváženia.

Ochrana Vášho súkromia

Prenos Vašich technických alebo finančných informácií k nám je zabezpečený kódovaním. Šifrované sú rovnako všetky formuláre objednávok, predkladané prostredníctvom tejto Stránky, informácie o fakturácii, ktoré sú dostupné prostredníctvom tejto Stránky.

Usilujeme o ochranu Vašich osobných. Nemôžeme však ručiť alebo poskytovať záruku za bezpečnosť informácií, ktoré nám posielate, a ak ste sa rozhodli používať našu Stránku, robíte tak na vlastnú zodpovednosť.

Osobitné ustanovenia pre našich užívateľov z Európy

Ak ste osobou, ktorá sídli v členskom štáte Európskej únie, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a oznamovať Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je popísaný v týchto Zásadách ochrany súkromia alebo v ktoromkoľvek ich dodatku. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že môžeme prevádzať Vaše osobné údaje mimo Európskej únie na účely popísaným v týchto Zásadách ochrany súkromia. V prípade Vášho nesúhlasu s uvedenými podmienkami týchto Zásad ochrany súkromia na túto stránku prosím nevstupujte.