Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

Reklamačný poriadok

1. Úvod
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky tovary a poskytované služby, ktoré boli zakúpené u spoločnosti PROMA SK, s.r.o. Definuje postup, akým spôsobom môže zákazník uplatniť právo reklamácie zo zodpovednosti za vady výrobkov alebo služieb. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie právnych nárokov zo zodpovednosti za vady výrobkov alebo služieb.

2. Vyhlásenie predajcu
Predajca prehlasuje, že predávané výrobky zodpovedajú deklarovaným parametrom, uvádzaným výrobcom v obchodno-technickej dokumentácii dodávané s výrobkami a požiadavkám objednávky. Sú navrhnuté a vyrobené tak, aby vyhoveli nárokom na bezpečnosť a spoľahlivosť.
Predajca berie na vedomie svoju zodpovednosť zo zákona za vady predávaných výrobkov a ďalej za vlastnosti týchto výrobkov, garantované záručným listom alebo kúpnou zmluvou po dobu trvania záruky a zodpovednosti zo zákona.
Pri predaji výrobkov musí predajca odovzdať Záručný list, návod na použitie, obsluhu a údržbu, faktúru, prípadne dodací list a iné dokumenty podľa kúpnej zmluvy (potvrdenej objednávky) alebo vyplývajúce z legislatívnych nariadení.

3. Záručná doba
Záručná doba je vyznačená v Záručnom liste.. Doba trvania záručnej opravy sa do záručnej doby nepočíta. Záručná doba začína plynúť dňom predaja a vystavením záručného listu. Na tovar je poskytovaná záruka na akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne podľa zákonných nariadení. U výrobkov produktovej rady PROMA je poskytovaná záruka
3 roky. Podľa podmienok uvedených v záručnom liste.
Reklamácia chýb výrobkov, za ktoré zodpovedá predajca zo zákona, musí byť uplatnená najneskôr v posledný deň lehoty v zákone uvedenej a reklamácie chýb vlastností výrobkov garantovaných záručným listom alebo kúpnou zmluvou najneskôr v posledný deň záručnej lehoty, v oboch prípadoch písomnou formou a to podaním poštou alebo odovzdaním predajcovi.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neoprávneným zásahom do prístroja, jeho mechanickým poškodením, nedodržaním montážneho návodu a prevádzkových podmienok záväzne stanovených v dokumentácii, dodanej ako príslušenstvo výrobku.
Obchodník v prípade reklamácie zaznamená do Záručného listu dátum prijatia stroje od zákazníka a po oprave dátum jeho vydania zákazníkovi.

4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu chyby výrobku alebo poskytované služby kupujúci uplatňuje tam, kde bol výrobok zakúpený alebo u dodávateľa poskytnutej služby.
Reklamácia vád musí byť uplatnená písomne ​​a musí obsahovať údaje uvedené v bode 5.

5. Spôsob uplatnenia reklamácie pri vrátení tovaru
Vrátenie tovaru v rámci reklamácie je možné uplatniť iba pri kompletnosti reklamovaného tovaru. Súčasťou musí byť:
kompletný výrobok vrátane príslušenstva a čitateľného výrobného čísla doklad o nákupe - kópia kúpnej zmluvy, faktúry, prípadne iný daňový doklad riadne vyplnený záručný list reklamovaného výrobku - nevyplnený záručný list je neplatný! presný opis prejavujúcej sa závady adresa a platné telefonické spojenie na zákazníka pôvodný obal alebo iný porovnateľný obal, zaručujúci bezpečnú prepravu.
Reklamácia sa uplatňuje jednostranným právnym úkonom, ktorým kupujúci poukáže na chybu (označí chybné vlastnosti veci či okolnosti, ktoré bránia jej použitia) a oznámi, aký konkrétny nárok zo zodpovednosti za vady navrhuje.
Kupujúci môže žiadať o výmenu veci v prípade, že ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby. Ďalej v prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave, alebo pre väčší počet vád. V oboch prípadoch je nutné s reklamovanou vecí predložiť doklad o nákupe, záručný list reklamovaného výrobku, čitateľné a kompletné opravné listy k výrobku. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená v lehote stanovenej zákonom, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby výrobku na základe písomného posúdenia autorizovaného servisu má kupujúci právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Požiadavka na výmenu výrobku je potrebné uplatňovať písomne ​​iba u predávajúceho.
Ostatné ustanovenia sú uvedené v záručnom liste.

6. Záručná oprava
Kupujúci má právo, aby vada na výrobku v záručnej lehote bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.
Doba od uplatnenia reklamácie vady až do doby, keď opravený výrobok bolo možné prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

7. Platená oprava
Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej doby, alebo ak bola vada spôsobená zákazníkom, ide o platenú opravu.

8. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 4. novembra 2009 a platí na území Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.